Awareness đi với giới từ gì? Awareness là gì?

Awareness đi với giới từ gì? Awareness là gì? chắc chắn là câu hỏi chung của rất nhiều người. Để hiểu hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như cách sử dụng “Awareness” trong Tiếng Anh như thế nào, hãy cùng Ngolongnd.net tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết dưới đây.

Awareness đi với giới từ gì? Awareness là gì?
Awareness đi với giới từ gì? Awareness là gì?

1. Awareness nghĩa là gì?

Theo từ điển Cambridge, Awareness có nghĩa là: knowledge that something exists, or understanding of a situation or subject at the present time based on information or experience: biết rằng có điều gì đó đang tồn tại hoặc hiểu biết về một tình huống hoặc chủ đề ở thời điểm hiện tại dựa trên thông tin hoặc kinh nghiệm. Ví dụ: Environmental awareness has increased dramatically 

Giải nghĩa

Trong Tiếng Anh, “Awareness” đóng vai trò là danh từ, nghĩa là: ý thức, sự đoán trước, sự phòng bị,…
Ví dụ 1: Để nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường ở khu vực này, những biện pháp đã đưa ra này cần được thông qua. (To raise awareness in environmental protection in this area, those proposed solutions need to be adopted).
Ví dụ 2: Cô ấy đã chuẩn bị những phòng bị cho căn bệnh này. (She takes her awareness for this disease).over the past decade.

Cách đọc: UK /əˈweə.nəs/ US /əˈwer.nəs/

Các ví dụ khác:

 • The leaflet has been produced with the aim of increasing public awareness of the disease.
 • There is a growing awareness of the seriousness of this disease.
 • Greenpeace works to promote awareness of the dangers that threaten our planet today.
 • This task is designed to test the child’s spatial awareness.
 • The campaign has certainly succeeded in raising public awareness of the issue.

2. Awareness đi với giới từ gì?

“Awareness” được sử dụng rất phổ biến trong khi nói và viết. Vậy sau Awareness là giới từ gì?

Awareness + among/amongst

building awareness among the target audience 

xây dựng ý thức giữa đối tượng mục tiêu

Awareness + of

an increased awareness of the risks

nâng cao nhận thức về các rủi ro

3. Awareness đi với các từ gì?

Các cụm từ thường được sử dụng cùng với awareness

 • acute awareness
  This is the stress caused by an acute awareness of the potential damage to a patient resulting from errors in treatment.
 • awareness campaign
  As part of the suggested awareness campaign, we should also look at the possibility of funding the promotion of seafaring at secondary-school level.
 • conscious awareness
  Viewers were then able to use this relational information to guide further search behavior even in the absence of conscious awareness of the information.

 • a lack of awareness

Awareness đi với các động từ sau

VERB + AWARENESS

have

Politicians now have much greater awareness of these problems.

| build, develop, encourage, foster, heighten, increase, raise

The group is trying to raise public awareness about homelessness.

AWARENESS + VERB increase, spread

Environmental awareness has increased over the years.

4. Một số từ liên quan với Awareness

Từ đồng nghĩa:

 • cognisance
 • cognizance
 • consciousness
 • knowingness
 • sentience
 • alertness
  appreciation
  attention
  consciousness
  experience
  information
  perception
  realization
  recognition
  understanding
  acquaintance
  acquaintanceship
  aliveness
  apprehension
  attentiveness
  cognizance
  comprehension
  discernment
  enlightenment
  familiarity
  keenness
  mindfulness
  sensibility
  sentience

Từ trái nghĩa:

 • disregard
  ignorance
  neglect
  misunderstanding
  unfamiliarity
  insensitivity
 • unconsciousness

Xem thêm tại icongchuc.com

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: