Download tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2021- mới nhất

Đây là bài viết số 1 trong 7 bài viết của loạt series Ôn thi kho bạc nhà nước 2021

Download tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2021- mới nhất. Icong chức  biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức và các tài liệu mới ôn thi kho bạc Nhà nước năm 2021 

Cấu trúc đề thi kho bạc nhà nước 2021

Nhiều em định thi kho bạc mà chưa cập nhật được nội dung đề thi, rồi lên mạng tìm đề cũ làm. Kết quả các em sẽ không cao do học lệch.

Kho bạc Nhà nước tuyển dụng bao nhiêu vị trí năm 2021.

 * Chỉ tiêu thi tuyển: 1.193 chỉ tiêu (gồm 1.189 chỉ tiêu của KBNN và 04 chỉ tiêu của Cơ quan Bộ Tài chính), trong đó:
– Chuyên viên nghiệp vụ: 503 chỉ tiêu;
– Kế toán viên: 621 chỉ tiêu;
– Chuyên viên tin học: 39 chỉ tiêu (gồm các vị trí: chuyên viên quản trị hệ thống, chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu, chuyên viên quản lý an ninh thông tin, chuyên viên đảm bảo kỹ thuật);
– Chuyên viên văn thư, lưu trữ: 30 chỉ tiêu, trong đó: 26 chỉ tiêu làm việc tại KBNN và 04 chỉ tiêu làm việc tại cơ quan Bộ Tài chính (03 chỉ tiêu Văn phòng Bộ và 01 chỉ tiêu Vụ Chính sách thuế) được ghép cùng kỳ thi tuyển dụng của KBNN.

* Chỉ tiêu xét tuyển: Tổng số 160 chỉ tiêu, trong đó:
– Nhân viên bảo vệ: 156 chỉ tiêu;
– Nhân viên lái xe chở tiền: 04 chỉ tiêu;

2. Thời gian và địa điểm thi công chức Kho Bạc năm 2021 .

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, KBNN thông báo dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển và xét tuyển như sau:
1. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:
1.1. Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: Quý III năm 2021.
1.2. Địa điểm dự kiến tổ chức thi tuyển:
– Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào: tại Thành phố Hồ Chí Minh.
– Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra: tại thành phố Hà Nội.
2. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:
2.1. Thời gian dự kiến tổ chức xét tuyển: Quý III năm 2021.
2.2. Địa điểm dự kiến tổ chức xét tuyển:
– Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào: tại Thành phố Hồ Chí Minh.
– Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra: tại thành phố Hà Nội.

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

1.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 03/6/2021 đến hết ngày 02/7/2021. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.
1.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:
– Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan KBNN: thí sinh nộp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển về cơ quan KBNN.
– Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên văn thư lưu trữ Văn phòng Bộ Tài chính và chuyên viên văn thư lưu trữ Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính: thí sinh nộp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển về cơ quan KBNN.
– Đối với các tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội: thí sinh nộp bộ Phiếuđăng ký dự tuyển qua đường bưu điện theo hình thức bảo đảm về KBNN nơi đăng ký dự tuyển. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển được tính theo dấu bưu điện.
– Đối với các tỉnh còn lại: thí sinh nộp trực tiếp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển tại KBNN nơi đăng ký dự tuyển

4. Nội dung, hình thức thi tuyển dụng Công chức Kho Bạc.

Thi tuyển công chức Kho Bạc 2021 được thực hiện theo 02 vòng thi sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
– Phần I: + Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi là 60 phút

– Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi là 30 phút
Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi viết tự luận môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi:
 Thi viết.             – Thời gian thi: 180 phút.
– Thang điểm: Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:
+ Đối với vị trí chuyên viên nghiệp vụ: nội dung liên quan đến lĩnh vực ngân sách và đầu tư công;
+ Đối với vị trí kế toán viên: nội dung liên quan đến lĩnh vực kế toán;
+ Đối với vị trí chuyên viên tin học: nội dung liên quan đến lĩnh vực vềcông nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm – mạng máy tính và truyền thông); hệ điều hành Window; quản trị Cơ sở dữ liệu; ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word);
+ Đối với vị trí văn thư, lưu trữ: nội dung về văn thư – lưu trữ; lưu trữ học và quản trị văn phòng; hành chính văn thư

5. Tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2021 gồm những gì?

( Nhấn để tải về)

 – Luật Ngân sách Nhà nước 2015
– Luật Đầu tư công 2019, Luật số 39/2019/QH14
 – Luật kế toán 2015
– Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Ngân sách nhà nước
– Nghị định 24/2016/NĐ-CP chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
– Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước
– Thông tư 314/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
– Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
– Quyết định 1399/QĐ-BTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
– Quyết định 695/QĐ-KBNN năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
– Quyết định 696/QĐ-KBNN: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(1) Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

– Chuyên đề Nhà nước trong Hệ thống chính trị.

– Chuyên đề Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

(2) Hiến pháp năm 2013.

(3) Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

(4) Luật Cán bộ công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

(5) Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019.

(6) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

(7) Luật Hải quan năm 2014

(8) Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCHQ trực thuộc Bộ Tài chính.

(9) Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 6/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

(10) Luật Tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước

Đây là phần Nội dung kiến thức Rộng, đòi hỏi Ứng viên có khả năng bao quát, tổng hợp vấn đề & kết nối liên hệ các phần kiến thức với nhau.

Tổng hợp các bài ôn thi kho bạc nhà nước 2021 mới. Mình tổng hợp các bài viết mới trong gian đoạn gần đây gửi mọi người . Mình sẽ chia theo các mục để mọi người dễ tìm nhé

Tổng hợp các bài ôn thi kho bạc nhà nước 2021 mới
Tổng hợp các bài ôn thi kho bạc nhà nước 2021 mới

1- Ôn luật ngân sách:

Hướng dẫn+tóm tắt luật ngân sách 2015

Bảng tóm tắt định mức luật ngân sách nhà nước 2015-

Đề cương ôn tập môn Luật ngân sách nhà nước

176 câu trắc nghiệm luật ngân sách sát đề 

Cách học luật Ngân sách nhà nước hiệu quả 

Bài giảng hay dễ hiểu về luật ngân sách nhà nước

Tổng hợp những câu hỏi luật ngân sách nhà nước 2015

2- Kiến thức chung kho bạc

Tổng hợp tài liệu kiến thức chung kho bạc nhà nước 2021

Đề thi kiến thức chung kho bạc nhà nước– ngạch chuyên viên

540 câu trắc nghiệm kiến thức chung có đáp án 

Share 400 câu trắc nghiệm kiến thức chung có đáp án

Tổng hợp câu hỏi tóm tắt kiến thức kho bạc nhà nước luật mới 

3-  Tải tài liệu kho bạc – link nhanh Google driver

Hệ thống các tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2021 

Tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2021

Tổng hợp các tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2020, 2021

4- Đề thi các năm qua

Tổng hợp đề thi Kho bạc nhà nước từ năm 2011 – 2016

Đề thi +đáp án chính thức kho bạc nhà nước 2017

Đề thi kho bạc nhà nước ngạch chuyên viên công nghệ thông tin 

Đề thi tiếng anh KBNN 2017

Đề thi kho bạc môn tiếng Anh bản word 

5- Ngoài lề

Chuyên viên nghiệp vụ kho bạc nhà nước làm gì

Lương công chức, viên chức Kho Bạc Nhà Nước hiện nay bao tiền

6- Kinh nghiệm ôn kho bạc

Kinh nghiệm ôn thi kho bạc nhà nước 2017 

Kinh nghiệm ôn thi các vòng công chức thuế, kho bạc

Kinh nghiệm ôn thi Kho Bạc Nhà Nước 2016- học gì? ôn gì?

Chia sẻ kinh nghiệm thi đỗ kho bạc của một bạn đã thi đậu Kho bạc

Kinh nghiệm ôn thi kho bạc nhà nước khoa học các môn

Góc chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu kho bạc – thuế (free) cho các bạn

Kinh nghiệm thi đỗ công chức của bạn 1 LẦN ĐẬU KHO BẠC 2 lần đỗ thuế

7- Tiếng Anh kho bạc

Một số từ hay sử dụng trong thi tiếng Anh thuế- kho bạc

File pdf học ngữ phát tiếng Anh ôn kho bạc vs Thuế rất chuẩn

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm ôn thi kho bạc 2021

Tồng hợp đề thi thử tiếng Anh chương trình mới kho bạc, thuế 2021

[LINK Tải ] Ngữ Pháp Trọng Tâm và bài tập Tiếng Anh thi công chức

Tiếng Anh thuế, kho bạc: Cách đặt câu hỏi cho từ gạch dưới

Tồng hợp đề thi thử tiếng Anh chương trình mới kho bạc, thuế 2021

Cấu trúc giới từ thường gặp trong thi tiếng anh Thuế, kho bạc 2021

Tổng hợp 3500 câu trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án -ôn kho bạc

75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh– ôn kho bạc– thuế 

Chia sẻ tài liệu tiếng Anh mới nhất ôn kho Bạc nhà nước miễn phí

Tổng hợp toàn bộ lý thuyết tiếng Anh trọng tâm ôn công chức thuế 

Môn Kiến thức Chung

 

Văn bản hợp nhất Luật Cán bộ, công chức

Văn bản hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ

Văn bản hợp nhất Luật ban hành văn bản QPPL

Nghị định 30 về Công tác văn thư

Nghị định 138 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Tài liệu bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức KBNN trực thuộc BTC

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức KBNN cấp tỉnh

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức KBNN cấp huyện

2. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành:

2.1. Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ

Luật Ngân sách Nhà nước 2015

Luật Đầu tư công 2019

Nghị định 163/2016 của Chính phủ chi tiết Luật NSNN

Nghị định 40.2020 hướng dẫn Luật Đầu tư công

Nghị định số 24/2016 của Chính phủ

Thông tư 342/2016 của Bộ Tài chính

2.2. Vị trí Kế toán viên

Luật Kế toán 2015

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Kế toán

Nghị định 25.2017 chế độ báo cáo tài chính nhà nước

Thông tư 77_2017_TT-BTC_hướng dẫn chế độ kế toán

Thông tư 107.2017 Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thông tư 133.2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước

Thông tư 77_2017_TT-BTC_hướng dẫn chế độ kế toán

 

Link tài liệu vừa cập nhập:

https://drive.google.com/file/d/1_EjcbuLaK1pIKtUGkN-exrt3FLWe4Yqm

Bài viết cùng series:Tài liệu ôn thi kế toán kho bạc nhà nước 2021 >>

Donate ủng hộ

Nếu thấy bài biết hay và hữu ích hãy donate cho blog nhé

Donate qua ví MOMO:

Donate qua Viettel Pay: