Giải bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật mới

Giải bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật mới . Mời bạn đọc cùng icongchuc giải bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN phải nộp cuối năm theo các Thông tư, Nghị định mới nhất

Giải bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật mới
Giải bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật mới

Bài tập 1: Công ty Cổ phần Ngọc Nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế thành lập năm 2001.

Năm 2017 có các nghiệp vụ phát sinh như sau: (Đơn vị tính triệu đồng).

1.Tổng doanh thu kế toán có ghi nhận trong năm là 26.000 trong đó:

 • Bán hàng thiết bị y tế cho công ty Bình An trị giá 1000, lãi trả chậm trả góp là 100 và kế toán đã ghi nhận toàn bộ vào Doanh thu trong kỳ.
 • Công ty cho khách hàng N thuê thiết bị y tế trong 3 năm theo giá thuê là 800/ năm. Khách hàng N đã thanh toán toàn bộ số tiền thuê cho 3 năm. Kế toán đã hạch toán vào tài khoản 511 số tiền 2.400.

Tuy nhiên, đến cuối năm mới xác định được khoản chi phí cho thuê của năm đó.

Cuối năm 2017, công ty bán hàng cho công ty T. Tuy nhiên, do công ty T ở xa nên ngày 2/1/2018 hàng mới vận chuyển đến kho của công ty B. Ngày 30/12/2017 khi xuất kho hàng bán, kế toán đã xuất hóa đơn và hạch toán doanh thu vào ngày 30/12/2017 là 600.

2. Trong năm, công ty ghi nhận 23.000 chi phí, trong đó có những khoản chi phí như sau:

 • Chi tiền đồng phục cho cán bộ công nhân viên với số tiền 120 triệu đồng
 • Chi khấu hao tài sản cố định là 1 chiếc xe oto 7 chỗ, số tiền là 180 triệu đồng. Chiếc xe này công ty mua của cá nhân nhưng chưa có chuyển tên sở hữu sang tên công ty.
 • Chi 84 triệu đồng để mua bảo hiểm nhân thọ cho tất cả công nhân viên. Khoản chi mua bảo hiểm này được ghi cụ thể có trong quy chế Tài chính công ty.
 • Chi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho lao động nữ số tiền là 100 triệu đồng. Sau khi đào tạo số lao động này cam kết làm việc tại doanh nghiệp ít nhất là 2 năm.
 • Công ty vay của ông Nguyễn Văn Tam– Phó phòng kinh doanh số tiền là 5.000, lãi suất 0.3%/ tháng từ ngày 1/5/2017 (lãi suất cơ bản được NHNN công bố tại thời điểm vay là 0.15%/ tháng)
 • Cuối năm khi đánh giá lại các khoản nợ trả bằng ngoại tệ, lỗ 20 triệu đồng. Kế toán đã ghi nhận qua tài khoản 413 nhưng vẫn chưa kết chuyển sang tài khoản chi phí.
 • Tài trợ trực tiếp 200 triệu đồng cho 10 em sinh viên nghèo vượt khó của trường Đại học Y dược.

3. Ngoài ra, trong năm công ty còn có những khoản lợi ích khác:

 • Lãi từ các khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn từ ngân hàng VCB: 25 triệu đồng
 • Công ty có một khoản nợ cần phải trả là 40 triệu đồng. Tuy nhiên, đến 31/12/2017 không xác định được chủ nợ.
 • Được đối tác bồi thường 50 triệu đồng do bị vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, công ty cần phải chi bồi thường cho khách hàng là 65 triệu đồng.

4. Năm 2016 trên quyết toán thuế TNDN, công ty lỗ 320 triệu đồng. Tuy nhiên, trên BCTC năm 2016, công ty chỉ lỗ 290 triệu đồng.

5. Công ty trích lập quỹ KHCN 10% theo quy định.

Biết rằng:

 • Năm 2017, công ty đang được giảm 50% về thuế TNDN
 • Số lượng là 20 người CNV
 • Công ty chưa có tạm nộp thuế TNDN

Yêu cầu:

Xác định số thuế TNDN công ty Ngọc Nghĩa phải nộp trong năm 2017.

 

Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Giả sử các chi phí của doanh nghiệp đều có hóa đơn chứng từ hợp pháp và có đủ điều kiện tính vào chi phí được trừ.

 • Doanh nghiệp có kỳ tính thuế TNDN theo năm dương lịch và được tính thuế theo PP kê khai
 • Đơn vị tính: triệu đồng
 • Thuế TNDN = (TNTT – Trích lập KHCN) x TS
 • TNTT = TNCT – (TN miễn thuế + Lỗ)
 • TNCT = DT – CP được trừ + TN khác

1. Xác định doanh thu để tính TNCT

Doanh thu theo kế toán: 26.000

Diễn giải Điều chỉnh tăng Điều chỉnh giảm
Lãi trả chậm trả góp là khoản TN khác và điều chỉnh giảm DT 100
Cuối năm mới xác định được khoản chi phí nên DT để tính TNCT được phân bổ cho số năm trả tiền trước. Điều chỉnh giảm 1.600
Ngày 2/1/2018 hàng mới đến kho của công ty T nên DT được ghi nhận cho năm 2018 600
Tổng 0 2.300

Doanh thu để tính TNCT (thu nhập chịu thuế) là: 26.000 – 2.300 = 23.700

2. Xác định chi phí được trừ

Chi phí kế toán ghi nhận là 23.000

Diễn giải Điều chỉnh tăng Điều chỉnh giảm
Chi phí tiền đồng phục bị khống chế 5 triệu đồng/ người/ năm. Phần vượt không được tính vào chi phí được khấu trừ: 120 – 20 x 5 = 20 20
Xe oto không mang tên sở hữu công ty nên chi khấu hao không được trừ 180
Chi mua bảo hiểm được ghi trong quy chế Tài chính là chi phí được trừ
Chi đào tạo nâng cao để trình độ chuyên môn cho lao động nữ là chi phí được trừ
Vay tiền của cá nhân N:Lãi vay thực tế: 5000 x 0.3% x 8 = 120Phần lãi vay cá nhân vượt quá 150% lãi suất cơ bản của NHNN được công bố tại thời điểm vay không được trừ:

120 – 5000 x 0.15% x 150% x 8 = 30

30
Đánh giá lại khoản nợ cần phải trả cuối năm tài chính lỗ là chi phí được trừ. Kế toán chưa có kết chuyển sang chi phí phải điều chỉnh tăng 20
Tài trợ trực tiếp cho 10 em sinh viên nghèo vượt khó là chi phí được trừ
Tổng 20 230

Tổng chi phí được trừ là: 23.000 + 20 – 230 = 22.790

3. Xác định thu nhập khác

Diễn giải Thu nhập khác
Lãi tiền gửi ngân hàng không có kỳ hạn 25
Lãi trả chậm trả góp 100
Nợ phải trả không được xác định chủ nợ 40
Đối tác bồi thường 50 triệu, tuy nhiên cần phải chi bồi thường 65 triệu, điều chỉnh giảm thu nhập khác là 15 triệu -15
Tổng 150

TNCT = 23.700 – 22.790 + 150 = 1060

4.Xác định thu nhập miễn thuế

Doanh nghiệp không có nguồn thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

5. Chuyển lỗ

Doanh nghiệp được chuyển lỗ 320 triệu ở trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 vào năm 2017.

TNTT = 1060 – (0 + 320) = 740

Trích lập quỹ KHCN: 740 x 10% = 74

Doanh nghiệp đang được hưởng mức ưu đãi giảm 50% thuế TNDN cho kỳ tính thuế 2017

Thuế TNDN có phát sinh trong năm tính thuế 2017:

(740 – 74) x 20% x 50% = 66.6

 • Giả sử vào ngày 31/3/2018 công ty nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN và tiến hành nộp tiền thuế TNDN phát sinh
 • Doanh nghiệp chưa tạm nộp thuế, vì vậy có số thuế TNDN bị tính chậm nộp từ ngày 31/1/2018 đến 31/3/2018 là: 66.6 x 80% – 0 = 53.28
 • Số ngày chậm nộp thuế là 60 ngày
 • Lãi nộp chậm: 53.28 x 0.03% x 60 = 0.95904 triệu đồng

Kết luận: Kỳ tính thuế 2017 công ty Ngọc Nghĩa phải nộp 66.6 triệu tiền thuế TNDN và 0.95904 triệu đồng lãi nộp chậm.

Bài tập 2 Trong quý 1 năm 2016, Công ty ABC có các số liệu và nghiệp vụ phát sinh như sau:

1) Doanh thu từ hoạt động bán hàng hoá: 2.811.805.500đ.

2) Lãi nhận được từ tiền gửi Tài khoản ngân hàng: 245.000đ.

3) Thu tiền từ nhượng bán 1 tài sản cố định là 181.500.000đ đã bao gồm thuế GTGT 10%. TSCD khi nhượng bán có NG: 210.000.000đ đã thực hiện KH TSCĐ: 85.350.000đ.

4) Tập hợp chi phí giá vốn hàng bán: 1.845.320.000đ

5) Trả tiền lãi do Vay tiền của Nhân viên trong Doanh nghiệp Quý I/2016: 19.800.000đ, lãi suất thực hiện là: 1,2%/ tháng.

6) Trả tiền lãi vay Ngân hàng Quý I/2016 số tiền: 48.300.000đ.

7) Nộp tiền thuế GTGT T1/2014 số tiền: 36.650.000đ và tiền phạt chậm nộp tiền thuế GTGT T1/2016 là: 1.832.500đ.

8) Trong Quý I/2016 Công ty thu tiền từ phạt khách hàng do vi phạm Hợp đồng kinh tế : 17.850.000đ, và chi tiền do vi phạm Hợp đồng kinh tế với khách hàng: 19.086.000đ.

9) Chi phí cho Bộ phận Quản lý Doanh nghiệp:

– Trả lương cho thành viên Hội đồng quản trị: 360.000.000đ. Trong đó 2 thành viên không tham gia vào điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty: 150.000.000đ.

– Trả lương cho nhân viên: 190.621.500đ. Và thực hiện trích các khoản theo lương theo Quy định: 34.560.000đ để tính vào chi phí DN.

– Tiền ăn ca tại bếp ăn cho nhân viên bình quân: 750.000đ/ người/ tháng. Tổng số thực chi là: 33.750.000đ.

– Chi phí Khấu hao xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, NG = 1.740.420.000đ Khấu hao 9 năm. Ngày bắt đầu KH: 01/03/2015.

– Chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền: 70.025.000đ. Trong đó chi phí không có Hoá đơn chứng từ: 12.231.600đ.

10) Chi phí cho Bộ phận bán hàng:

– Trả tiền lương cho Nhân viên: 70.155.600đ. Và thực hiện các khoản trích theo lương theo Quy định số tiền: 12.600.000đ để tính vào chi phí DN.

– Xe ô tô tải NG = 379.680.000đ Khấu hao 7 năm, ngày bắt đầu tính khấu hao: 01/04/2014.

– Chi phí Quảng cáo: 136.104.900đ.

11) Quý I/2016 Khách hàng trả lại hàng với Tổng Doanh thu: 28.050.000đ. Giá vốn của hàng bị trả lại: 14.380.000đ.

Bổ sung thông tin:

– Công ty ABC được thành lập vào 19/06/2013 không kinh doanh vận tải du lịch khách sạn, thực hiện kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

– Đơn vị tiền tệ hạch toán: Việt Nam Đồng.

– Các nội dung khác thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

– Lãi suất cơ bản Ngân hàng nhà nước công bố là 9%/năm .

– Tổng doanh thu năm 2015 là: 18 tỷ.

– Năm 2015 ABC hoạt động kinh doanh lãi, đã nộp thuế đầy đủ.

Yêu cầu:

1) Xác định Doanh thu, Thu nhập khác, Chi phí được trừ và không được trừ Quý I/20146 của Công ty ABC.

2) Tính thuế TNDN tạm tính Quý I/2016.

 

Sau khi các bạn đã xác định doanh thu, chi phí được trừ, thu nhập khác. Chúng ta đưa vào công thức để tính ra số thuế TNDN tạm tính phải nộp như sau:

1. Tính thu nhập chịu thuế (TNCT):

TNCT = DT – CP được trừ + TN khác

= 2.783.755.500 – 2.840.735.961 + 183.095.000 = 126.096.539

2. Thu nhập tính thuế ( TNTT)

TNTT = TNCT – Thu nhập miễn thuế – Các khoản lỗ của năm trước.

Vì: Thiên Ưng không có thu nhập Miễn Thuế nên Thu nhập Miễn thuế = 0

Theo số liệu bài cho thì năm 2013 Thiên Ưng lãi nên Số lỗ của kỳ trước = 0.

=> TNTT = TNCT = 126.096.539

3. Số thuế TNDN tạm tính quý 1 /2014:

Thuế TNDN phải nộp = TNTT X Thuế suất

Vì Doanh thu năm 2013 của Thiên Ưng là 18 tỷ nên thuế suất thuế TNDN áp dụng là 20%.

=> Thuế TNDN phải nộp = 126.096.539 X 20% = 25.219.307,8

Hạn nộp số tiền thuế TNDN tạm tính trên là ngày 30 của tháng đầu quý sau.