S v o trong tiếng Anh là gì?

S v o trong tiếng Anh là gì? Khi làm quen với Tiếng Anh, bạn bắt gặp những ký tự viết tắt S v o. Đó là các thuật ngữ Tiếng Anh cơ bản. Vậy các kí tự này có nghĩa là gì? Ngolongnd.net sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu hơn về các ký tự viết tắt S v o là gì trong Tiếng Anh.

S v o trong tiếng Anh là gì?
S v o trong tiếng Anh là gì?

S v o trong tiếng Anh là gì?

Trong cấu trúc ngôn ngữ, chủ ngữ-động từ-tân ngữ (cấu trúc “subject-verb-object” SVO) là một cấu trúc câu trong đó chủ ngữ đứng trước, động từ thứ hai và tân ngữ thứ ba.

Đầu tiên chúng ta hãy làm quen với các kí hiệu viết tắt thành phần câu trong tiếng Anh nhé!

1.1 Chủ ngữ

S = Subject : Chủ ngữ

– Là một danh từ, một cụm danh từ hay một đại từ (là người, sự vật hay sự việc) làm chủ trong câu ,thực hiện hành động trong câu chủ động hoặc bị tác động trong câu bị động

Eg :

My teacher can dance. ( Cô giáo của tôi có thể nhảy)

The car was bought ( Chiếc xe ô tô này đã được mua rồi )

1.2 Động từ

V = Verb : Động từ

-Là một từ hoặc một cụm từ thể hiện hành động hoặc trạng thái.

Eg1 : My friend owns this bag ( Bạn tôi sở hữu chiếc túi này)

V trong trường hợp này => động từ chỉ trạng thái ( sở hữu )

Eg2: He climbs out of the window (Anh ấy trèo ra ngoài cửa sổ)

V trong trường hợp này => động từ chỉ hành động (trèo )

1.3 Tân ngữ

O = Object : Tân ngữ

-Là một danh từ, một cụm danh từ hay một đại từ (là người, sự vật hay sự việc) chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của động từ trong câu.

Eg : She buys a new dress. ( Cô ấy mua một chiếc váy mới)

Các cấu trúc câu cơ bản

2.1. Cấu trúc S+V

-Thông thường có những câu không cần tân ngữ đi kèm ,hay nói cách khác đó là tân ngữ bị lược bỏ .Vì vậy chúng ta sẽ thấy trong câu chỉ có 2 thành phần là chủ ngữ và động từ.

Eg : He runs ( Anh ấy chạy )

S V

They are sleeping ( Họ đang ngủ)

S V

Mở rộng nho nhỏ

– Các động từ trong cấu trúc S+V không cần tân ngữ đi kèm được gọi là nội động từ và các câu chứa nội động từ sẽ không thể dùng ở thể bị động nhé!

2.2. Cấu trúc S+V+O

Đây rồi ,chúng ta đã đến phần cấu trúc chính trong bài học hôm nay và cũng là cấu trúc câu phổ biến nhất ,đơn giản nhất trong tiếng Anh

Đây là mẫu câu mà từ theo sau động từ làm nghiệm vụ túc từ (Tân ngữ) cho động từ. Các động từ ở nhóm này phải là dạng động từ mang tân ngữ (transitive verbs).

My mother plants a tree ( Mẹ tôi trồng một cái cây)

S V O

Mở rộng nho nhỏ

– Các động từ trong cấu trúc này rất cần tân ngữ đi kèm nên được gọi là ngoại động từ và dĩ nhiên câu chứa ngoại động từ có thể dùng ở thể bị động nha!
Động từ mang tân ngữ trong tiếng anh là nhiều vô số kể. Bạn hãy xem bảng dưới đây để dễ hình dung hơn.

Subject Verb Object Word functions as object
He likes flowers a noun
The police arrested the thief a noun phrase
I know him pronoun
The boy can dress himself reflexive pronoun
I hope to see you soon an infinitive
He enjoys playing card a gerund
I don’t know whe-re he is a clause

2.3. Cấu trúc S+V+O+O

-Cấu trúc này có vẻ lạ nhỉ? Sao lại có 2 tân ngữ vậy ? Để lí giải điều này ,các bạn hãy xem ví dụ dưới đây :

Eg: Tom’s mother buys him a book ( Mẹ của Tom mua cho anh ấy một quyển sách)

S V O O

Tân ngữ theo sau loại động từ này được chia làm tân ngữ trực tiếp – Direct Object (Od) và Tân ngữ gián tiếp – Indirect Object (Oi)

Tân ngữ trực tiếp nằm liền sau động từ chính, và thường là tân ngữ chỉ người hoặc là vật.
– My mother bought him a hat.
– She kindly sent us some flowers.
“Him” và “us” ở 2 ví dụ trên là tân ngữ trực tiếp (direct objects); “a hat” và “Some flowers” là tân ngữ gián tiếp ( indirect objects).

Để phân biệt 2 loại tân ngữ này ta áp dụng quy luật sau:

– Direct object thường là người hoặc vật,
– Tân ngữ trực tiếp luôn thừa hưởng kết quả của hành động, còn tân ngữ gián tiếp thì bị tác động bởi hành động.

Chúng ta thường dùng cấu trúc S-V-Od-Oi; Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn tân ngữ gián tiếp nằm liền ngay sau động từ chính thì ta phải thêm một giới từ phía trước tân ngữ gián tiếp.

Và các giới từ thường dùng là “For” và “To”. Sử dụng giới từ nào phù hợp thì phải căn cứ vào động từ

Ví dụ: Động từ Play thường có giới từ TO bổ nghĩa và động từ Leave thì lại thích giới từ FOR

Play something to somebody.
Leave something for someone.

Các động từ 2 tân ngữ: Leave, Buy, Lend, Borrow, Give, …

Trong ví dụ trên, Điều chúng ta cần chú ý là động từ “buys” (mua) ,như vậy “mua quyển sách” mới là chính nên “a book” là tân ngữ trực tiếp bởi vì “a book” (quyển sách) mới là vật trực tiếp tiếp nhận hành động “buys”(mua) của mẹ, sau đó mẹ mới đưa sách cho “him” nên “him” sẽ là tân ngữ gián tiếp.

2.4. Cấu trúc S V C

C ở đây là viết tắt của complement. Trong cấu trúc này V là tobe hoặc linking verb, do đó các từ theo sau nó không được gọi là trạng ngữ nữa mà ta gọi chúng là bổ ngữ (Complement).

Một bổ ngữ có thể là một tính từ (adjective), một danh từ (a noun), một cụm danh từ (a noun phrase), một đại từ (a pronoun), hoặc một trạng từ chỉ thời gian (an adverbial of time), một trạng từ chỉ nơi chốn ( a adverbial of place – Sau động từ be), một cụm giới từ (a prepositional phrase), một động từ nguyên mẫu (an infinitive) hoặc thậm chí là một mệnh đề (a clause).

Ví dụ:

She became a good ballet dancer. cụm danh từ
The car is mine. đại từ
She will be here. trạng từ chỉ nơi chốn
The meeting is at 3:30. trạng từ chỉ thời gian
The cat is fat. tính từ
He seems to fall. động từ có to
Money is what she wants. mệnh đề

2.5. Cấu trúc S V O C

Ở mẫu câu S-V-C đề cập ở phần 2.4, Bổ ngữ bổ nghĩa cho chủ ngữ của câu (subject), ở phần này, nó được dùng để bổ nghĩa cho tân ngữ nên ta gọi là object complement.

Các động từ có thể dùng ở mẫu câu này:
– Make: She makes me crazy in way she looks at me.
– Declare: After ten rows fighting, The degree declared him the winner.
– Appoint: My teacher appoints me monitor of the class.

Ngoài ra còn có các động từ sau: Drive, announce, appoint, …

2.6. Cấu trúc S V A

A là viết tắt của adverb (trạng từ). Trong cấu trúc này chúng ta luôn luôn sử dụng động từ thường nhé!

Ví dụ:

She sings beautifully

2.7. Cấu trúc S V O A

Cấu trúc này có thêm tân ngữ (O) phía trước trạng từ để nhấn mạnh đối tượng hướng đến của động từ trong câu (V).

Ví dụ:

I saw him 2 days ago

2 days ago là trạng từ chỉ thời gian

him là tân ngữ

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: