10 đề luyện thi công chức Hải quan 2021

Đây là bài viết số 3 trong 3 bài viết của loạt series Công chức hải quan 2021

tài liệu thi công chức hải quan: 10 đề luyện thi công chức Hải quan 2021. icongchuc.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc 10 đề luyện thi công chức hải quan 2021 kỳ thi công chức Tổng cục Hải quan năm 2021. Bộ đề luyện thi công chức Hải quan năm 2021 được biên soạn theo Thông báo của Tổng cục Hải quan

10 đề luyện thi công chức Hải quan 2021
10 đề luyện thi công chức Hải quan 2021

ĐỀ SỐ 01

Câu 1: Anh/Chị hãy phân biệt Kiểm soát hải quan và Kiểm tra hải quan?

Câu 2: Căn cứ vào Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Anh/Chị hãy trình bày các Điều kiện để áp dụng thuế chống bán phá giá? Nguyên tắc áp dụng thuế chống bán phá giá là gì? Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá được quy định như thế nào?

Câu 3: Nguyên tắc tham gia giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương của cơ quan quản lý nhà nước là gì?

Câu 4: Doanh nghiệp Y chuyên xuất khẩu hàng hóa là thủy sản trực tiếp nuôi sang thị trường Châu Âu, được biết kim ngạch xuất khẩu đạt 35 triệu USD/năm. Tháng 08/2020, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan X ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp Y. Tháng 12/2021. Doanh nghiệp Y nộp đơn đề nghị Cơ quan Hải quan áp dụng chế độ ưu tiên. (giả định các điền kiện khác đều đáp ứng) Anh/chị hãy cho biết Doanh nghiệp Y có được áp dụng chế độ ưu tiên không? Lý do tại sao? Hãy trình bày hồ sơ đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên gồm những gì?

ĐỀ SỐ 02

Câu 1: Anh/Chị hãy cho biết Cơ quan hải quan tổ chức thu thập thông tin hải quan ở trong nước từ những nguồn nào?

Câu 2: Thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất xuất nhập khẩu được quy định như thế nào?

Càu 3: Anh/Chị hãy cho biết Biện pháp tự vệ ttong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam là gì? Có những biện pháp tự vệ nào?

Câu 4: Anh/chị hãy nhận định và giái thích các trường hợp sau đây, trường hợp nào được áp dụng chế độ ưu tiên và không được áp dụng chế độ ưu tiên.

Trường hợp 1: Doanh nghiệp A xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch 110 triệu USD/năm.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp B xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đạt kim ngạch 35 triệu USD/năm.

Trường hợp 3: Doanh nghiệp C xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi trồng tại Việt Nam đạt kim ngạch 35 triệu USD/năm.

Trường họp 4: Đại lý thủ tục hải quan D có số tờ khai làm thủ tục hải quan ttong năm đạt 10.000 tờ khai/năm, ước tính tổng kim ngạch là 200 triệu USD/năm.

(Giả sử các yếu tồ còn lại đều thỏa điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên)

ĐỀ SỐ 03

Câu 1: Anh/Chị hãy nêu trách nhiệm của người khai hải quan khi làm thủ tục hải quan?

Câu 2: Anh/Chị hãy trình bày Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp?

Câu 3: Anh/Chị hãy nêu khái niệm Hoạt động ngoại thương?

Câu 4: Doanh nghiệp C là một doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp luôn tuân thủ các chuẩn mực về kế toán theo quy đinh của Bộ Tài chính và báo cáo tài chính được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập. Tuy nhiên, năm 2019 vì lý do chưa cung cấp kịp thời thông tin nên công ty kiểm toán loại trừ chấp nhận một phần trong báo cáo tài chính do “chưa đủ thông tin”. Anh/chị hãy cho biết công ty có đủ điều kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên không? Lý do tại sao?

ĐỀ SỐ 04

Câu 1: Anh/Chị bày cho biết Hoạt động hợp tác quốc tế về hải quan bao gồm những hoạt động nào?

Câu 2: Anli/Chị hãy liệt kê những đối tượng là người nộp thuế xuất khấu, thuế nhập khẩu?

Câu 3: Anh/Chị hãy trình bày Nguyên tắc quản lý nhà nước về ngoại thưong?

Câu 4: Doanh nghiệp X thực hiện nhập khẩu nguyên vật liệu để thực hiện gia công cho đối tác Trung Quốc. Tháng 10/2020, Doanh nghiệp X thực hiện xuất khâu hàng đã gia công cho nước ngoài giảm bất thường, đồng thời Doanh nghiệp cùng đã có văn bản giải trình về việc xuất khẩu giảm bất thường là xuất phát từ việc thiếu hụt nhân công cho Cơ quan Hải quan bằng văn bản. Anh/chị hãy cho biết trường hợp này Doanh nghiệp X có bị Cơ quan Hài quan thực hiện kiếm tra không? Hày trình bày nội dung kiểm tra (nếu có)?

ĐỀ SỐ 05

Câu 1: Anli/Chị hày trình bày các Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan?

Câu 2: Anh/Chị hày cho biết người nộp thuế được hoàn thuế trong các trường hợp nào theo Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khấu?

Câu 3: Giấy chứng nhận lưu hành tự do là gi?

Câu 4: Doanh nghiệp X hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu nguyên vật liệu để gia công giày cho phía đối tác Trung Quốc hơn 10 năm. Ngày 01/10/2020, Doanh nghiệp thực hiện chuyển địa điềm gia công nhưng chưa thực hiện khai báo với Cơ quan Hài quan. Ngày 01/01/2021, Cơ quan Hải quan phát hiện Doanh nghiệp X thay đổi địa chỉ gia công nhưng chưa khai báo nên thực hiện kiểm tra cơ sở gia công của Doanh nghiệp X. Tuy nhiên, Doanh nghiệp X cho rằng việc kiểm tra là không hợp lý vì Doanh nghiệp đã hoạt động thời gian dài và không bị xử phạt vi phạm hành chính nên không xếp vào nhóm rủi ro. Anh/chị hãy cho biết ý kiến cùa Doanh nghiệp X có đúng không? Lý do tại sao?

ĐỀ SỐ 06

Câu 1: Việc Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh được quy định như thế nào?

Câu 2: Anh/Chị hãy cho biết việc Giảm thuế được áp dụng như thế nào theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu?

Câu 3: Anh/Chị hãy trình bày trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc thực hiện quản lý nhà nước về ngoại thương?

Câu 4: Công ty AC hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tháng 01/2021, Công ty AC bị Chi cục trưởng Chi cục Hải Quan Cửa khẩu X ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp tờ khai hải quan. Trong 02 năm gần nhất công ty luôn tuân thủ mọi quy định của pháp luật. Tháng 02/2021, Công ty nộp đơn đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên. Anh/chị hãy cho biết Công ty AC có thuộc diện được hưởng chế độ ưu tiên không? Giải thích lý do tại sao? (giả định các điều kiện khác đều đáp ứng).

ĐỀ SỐ 07

Câu 1: Cơ chế một cửa quốc gia là gì?

Câu 2: Anh/Chị hãy cho biết Trị giá tính thuế, thời Điểm tính thuế xuất, nhập khẩu được quy định như thế nào?

Câu 3: Biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam là gì? Có những biện pháp chống bán phá giá nào?

Câu 4: Doanh nghiệp A thực hiện đăng ký tờ khai Hải quan để nhập khẩu 1 nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu cho 1 đối tác ở nước ngoài. Ngày 01/03/2021. Cơ quan Hải Quan thực hiện kiểm tra tại trụ sở thì phát hiện Doanh nghiệp A không có cơ sở gia công sản xuất. Anh/chị hãy cho biết trường hợp này Doanh nghiệp A sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành? Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, Anh/chị hãy đưa ra những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Xuất nhập khẩu nhằm tháo gỡ khó khăn?

ĐỀ SỐ 08

Câu 1: Anh/Chị hãy cho biết Công tác quản lý Nhà nước về hải quan bao gồm những nội dung nào?

Câu 2: Khu phi thuế quan là gì?

Câu 3: Anh/Chị hãy trình bày Nguyên tắc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại?

Câu 4: Chi cục Hải quan X thực hiện kiểm tra cơ sở gia công Công ty AD và phát hiện Công ty không có cơ sở gia công. Tuy nhiên, Công ty AD có trình bày do tình hình kinh tế khó khăn nên Công ty thanh lý cơ sở gia công để chuyển sang hình thức mua bán thương mại trong nước. Anh/chị hãy cho biết trường hợp này Công ty AD bị xử lý như thế nào?

ĐỀ SỐ 09

Câu 1: Anh/Chị hãy trình bày các quy định về Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải?

Câu 2: Anh/Chị hãy liệt kê các Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu?

Câu 3: Anh/Chị hãy cho biết việc Kinh doanh tạm nhập, tái xuất được quy định như thế nào theo Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14?

Câu 4: Doanh nghiệp AZ có thời gian trong lĩnh vực hải quan 18 năm, trong quá trình hoạt động Doanh nghiệp AZ được nhận nhiều bằng khen Cơ quan Hải quan và chính quyền địa phương. Tháng 12/2020, Doanh nghiệp AZ bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế. Tháng 06/2021, Doanh nghiệp nộp đơn xin áp dụng chế độ ưu tiên trong hoạt động thông quan hàng hóa do có thâm niên hoạt động liên tục trong 10 năm. Anh/chị hãy cho biết đơn xin áp dụng chế độ ưu tiên trong hoạt động thông quan hàng hóa có được chấp thuận không? Giải thích lý do tại sao? (giả định các điều kiện khác đều đáp ứng)

ĐỀ SỐ 10

Câu 1: Anh/Chị hãy cho biết cơ quan hải quan có trách nhiệm gì trong việc tổ chức thu thuế và các khoản thu khác?

Câu 2: Anh/Chị hãy trình bày các khái niệm về Phương pháp tính thuế hỗn họp, Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm và Phương pháp tính thuế tuyệt đối?

Câu 3: Anh/Chị hãy cho biết, theo Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 Mục tiêu, nguyên tắc áp dụng biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch là gì?

Câu 4: Doanh nghiệp AR là một doanh nghiệp xuất khẩu hàng sản xuất, được biết kim ngạch xuất khẩu năm 2019 là 60 triệu USD/năm, năm 2020 là 30 triệu USD/năm. Ngày 01/01/2021, Doanh nghiệp AR nộp hồ sơ đề nghị thực hiện áp dụng chế độ ưu tiên. Anh/chị hãy cho biết Doanh nghiệp AR có được áp dụng chế độ ưu tiên không? Lý do tại sao? Hãy trình bày quy trình thẩm định và công nhận doanh nghiệp ưu tiên? (Giả sử các yếu tố còn lại đều thỏa điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên)

– Nguồn: Diễm My

 

 

Bài viết cùng series:<< Lương hải quan hiện nay bao nhiêu? Bảng lương mới