Tổng hợp bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án ôn thuế 2020

Tổng hợp bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án ôn thuế 2020. Cập nhập những bài thuế TNDN mới 2020 được chọn lọc để gửi các bạn ôn thi công chức thuế hoặc ôn thi kế toán thuế các công ty tại Việt Nam

Bài 1: Một doanh nghiệp sản xuất trong năm tính thuế thứ 6 có tình hình sau: (đơn vị tính: triệu đồng)

1. Doanh thu tính thu nhập chịu thuế: 100.000
2. Tổng chi phí doanh nghiệp kê khai phân bổ tương ứng với doanh thu tiêu thụ 78.000, trong đó:
– Chi mua xe ô tô đưa đón công nhân: 500
– Chi phí tiền lương theo hợp đồng 20.000, trong đó tiền lương hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thực tế chưa chi: 5.000
– Chi ủng hộ địa phương xây dựng đường giao thông: 200
– Chi ủng hộ học bổng cho sinh viên một trường đại học: 100
– Chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 300
– Chi phí quảng cáo, hội họp, tiếp khác: 8.000
– Các khoản chi còn lại được trừ theo quy định của pháp luật
3. Lãi tiền gửi ngân hàng: 300
4. Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 200
Yêu cầu:Xác định thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp trong năm tính thuế. Biết rằng: Doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ; nộp thuế TNDN theo mức thuế suất phổ thông, không được ưu đãi miễn giảm thuế TNDN. Doanh nghiệp trích lập dự phòng tiền lương mức tối đa theo quy định và không phát sinh chi phí lãi vay sản xuất kinh doanh

Đáp án:

Doanh thu tính thuế : 100.000
Chi phí k đc trừ:
Chi mua xe: 500
Tiền lương còn nợ chưa chi: 20.000 -(15.000 + 15.000×17%)= 2450
Chi ủng hộ địa phương : 200
Chi phạt vi phạm HĐKT: 300
=> Tổng cp k đc trừ: 500+ 2450 + 200 + 300=3450
=> chi phí được trừ: 78.000 – 3450= 74.550
Thu nhập khác
Lãi TGNN : 300
CL thu phạt – chi phạt = 200 – 300 = -100
=> Tổng TN khác: 300 + (-100)= 200
=> Tổng TNCT: (100.000 – 74.550) + 200 = 25.650
TN miễn thuế 0
Lỗ kết chuyển 0
=> TNTT = TNCT= 25.650
Cty k trích lập quỹ KHCN
=> Thuế TNDN phải nộp : 25.650 ×20%= 5130

Bài tập số 2:

Đáp án

I. Thuế TNDN phải nộp đối với phần thu nhập ở nước ngoài
1. Thu nhập tính thuế đối với phần thu nhập ở nước ngoài: 738/(1-18%)=900 trđ
2. Thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài: 900*18%=162 trđ
3. Thuế TNDN phải nộp đối với phần thu nhập ở nước ngoài tính theo quy định của pháp luật Việt Nam: 900*20%=180 trđ
4. Thuế TNDN ở nước ngoài được trừ: Min(162;180)=180 trđ
5. Thuế TNDN còn phải nộp đối với phần thu nhập ở nước ngoài tại Việt Nam: 180-162=18 trđ
II. Thuế TNDN phải nộp đối với phần thu nhập trong nước:
Thuế TNDN phải nộp= (TNTT- Phần trích lập quỹ KHCN) x Thuế suất
TNTT= TNCT- (Thu nhập miễn thuế + Các khoản lỗ kết chuyển)
TNCT= (Doanh thu- Chi phí được trừ) + TN khác
1. Doanh thu tính thuế: 23.000 trđ
2. Chi phí được trừ:
• Chi phí không được trừ:
– Chi phí khấu hao TSCĐ đã khấu hao hết giá trị: 55 trđ
– Chi trang phục cho người lao động bằng tiền vượt mức quy định: 175-25*5=50 trđ
– Chi tài trợ mua dụng cụ tập thể thao cho CLB hưu trí của địa phương: 60 trđ
=> Tổng chi phí không được trừ: 55+50+60=165 trđ
• Chi phí được trừ: 22.500-165=22.335 trđ
3. Thu nhập khác: 0 đồng
4. Thu nhập chịu thuế: (23.000-22.335)+0=665 trđ
5. Thu nhập miễn thuế: 0 đồng
6. Các khoản lỗ kết chuyển: 100 trđ
7. Thu nhập tính thuế: 665-(0+100)=565 trđ
8. Phần trích lập quỹ KHCN: 0 đồng
9. Thuế TNDN phải nộp đối với phần thu nhập trong nước: (565-0)*10%*50%=28,25 trđ
III. Tổng số thuế TNDN phải nộp: 28,25+18=46,25 trđ

Bài tập 3:Cty cổ phần ABC được thành lập theo pháp luật Việt Nam đã được 5 năm hoạt động sản xuất bánh kẹo. Số liệu báo cáo của năm tính thuế 2019 như sau:

1. Doanh thu bán hàng chưa thuế GTGT là 30.000trđ.
2. Tổng chi phí phân bổ cho số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ doanh nghiệp xác định là 25.000trđ, trong đó:
– Trích khấu hao nhà để xe cho công nhân: 140trđ.
– Chi trả lãi vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh vay của nhân viên trong doanh nghiệp với lãi suất 12%/năm: 900trđ.
– Tiền lương của giám đốc điều hành: 100tr
– Thù lao trả cho các sáng lập viên công ty không tham gia điều hành sxkd có chứng từ hợp pháp 150 tr
– Chi nộp phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 40trđ.
– Chi khoán phương tiện đi lại theo đơn giá quy định trong Quy chế tài chính công ty: 400trđ.
– Chi trang phục lao động cho nhân viên bằng tiền: 700trđ.
– Chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho nhân viên là 1.400tr (đã ghi cụ thể mức hưởng và điện kiện hưởng trong hđlđ, mức chi cho từng người bằng nhau).
– Thuế TNCN (hợp đồng lao động quy định lương đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân): 360trđ.
– Chi mua thẻ hội viên sân golf cho các thành viên ban giám đốc công ty: 50tr
– Chi ủng hộ lũ quét qua UBMT tổ quốc tỉnh: 50 tr
3. Các khoản thu nhập khác
– Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 80trđ.
– Thu nhập từ góp vốn liên kết trong nước đã nộp thuế tại nơi góp vốn: 400trđ.
Yêu cầu: Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty này phải nộp trong năm tính thuế 2019.
Biết rằng:
+ Công ty áp dụng thuế suất thuế TNDN: 20%; Các khoản chi đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; Các khoản chi còn lại không kể trên đều được trừ;
+ Các cổ đông đã góp đủ vốn điều lệ; Công ty có 100 nhân viên; Lãi suất cơ bản do NHNN Việt Nam công bố: 6,4%/năm; Công ty không thuộc diện được áp dụng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế có thời hạn.
+ Doanh nghiệp đang còn nợ BHBB; trích quỹ khoa học công nghệ theo tỷ lệ tối đa.

Đáp án:

Đơn vị tính: Triệu đồng
Doanh thu 30.000
Tổng chi phí kê khai 25.000
Các khoản chi phí không được trừ :
-Phần lãi vay nhân viên không được trừ
(900-900*150%*6.4/12) = 180
– Thù lao trả cho các sáng lập viên công ty không tham gia điều hành sxkd có chứng từ hợp pháp: 150
– Phần chi trang phục lao động cho nhân viên bằng tiền vượt mức quy định: 700 – 5*100 = 200
– Chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho nhân viên (do Dn còn nợ BHBB). 1400
– Thuế TNCN (hợp đồng lao động quy định lương đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân): 360
– Chi mua thẻ hội viên sân golf cho các thành viên ban giám đốc công ty: 50
– Chi ủng hộ lũ quét qua UBMT tổ quốc tỉnh: 50 tr
Tổng các khoản chi không được trừ:
180+ 150+200+1400+360+50 = 2340
Tổng các khoản chi được trừ: 25.000 – 2340 = 22.660
Thu nhập khác:
– Bù trừ thu phạt/chi phạt hợp đồng kinh tế: (80-40) = 40
– Thu nhập từ góp vốn liên kết trong nước đã nộp thuế tại nơi góp vốn: 400
Tổng thu nhập khác: 40+400 = 440
Thu nhập được miễn thuế:
– Thu nhập từ góp vốn liên kết trong nước đã nộp thuế tại nơi góp vốn: 400
Tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNCT)
TNCT = Doanh thu – Các khoản chi được trừ + Thu nhập khác
= 30.000-22.660+440 = 7780
Tính thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNTT)
TNTT = TNCT – (TN được miễn thuế + Lỗ kết chuyển)
= 7780 – 400 = 7380
Thuế TNDN = (TNTT – Trích lập quỹ KH&CN)x Thuế suất
= (7380 – 7380*10%)*20% = 1328.4

Bài tập 4: Bù trừ lỗ lãi

Trong kỳ tính thuế năm 2019, DN C có phát sinh:
– Lãi từ hoạt động sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế là 2 tỷ đồng (hoạt động này đang áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% ).
– Lãi từ hoạt động kinh doanh máy tính không thuộc diện ưu đãi thuế là 2 tỷ đồng.
– Lỗ từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (thu nhập khác của hoạt động kinh doanh) là 1 tỷ đồng.
Kỳ tính thuế năm 2018, DN C có lỗ là 1 tỷ đồng tuy nhiên doanh nghiệp không tách riêng được khoản lỗ này là của hoạt động nào. Tính số thuế TNDN phải nộp năm 2019

Đáp án:

Lỗ năm 2018 bù trừ lãi hoạt động ưu đãi. vì vậy hoạt động ưu đãi lãi : 2-1=1 tỷ x 10% = 100tr. Lỗ hoạt động chứng khoán bù trừ lãi hoạt động máy tính vì vậy sau khi bù trừ lãi hoạt động kinh doanh máy tính : 2-1=1tỷ x 20% = 200tr. Vày vậy thuế TNDN phải nộp năm 2019 là 300tr

Review đề thi thuế 2019:

Câu 1:Trắc nghiệm: Có đủ loại thuế: Thuế TNDN, thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường, quản lý thuế (không có phần hóa đơn gì cả)
– Phần thuế bảo vệ môi trường có câu xác định đối tượng chiu thuế
– Thuế TNDN có tính năm được hưởng ưu đãi thuế suất
– Quản lý thuế: Thời hạn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp, điều kiện kê khai theo quý
– Thuế GTGT: như mọi khi xác định thuế suất
-->Đại loại cũng có vài câu phải tính toán, giờ em chả nhớ gì nữa. Có những câu dễ làm được ngay trong 1s, có những câu chả biết gì tick đại
Câu 2: TNDN: Quá bất ngờ. Có 2 câu nhỏ trong đó 1 câu lý thuyết:
1. Với tư cách là nhân viên đại lý thuế tư vấn cho doanh nghiệp về chuyển lỗ và bù trừ lỗ
2. Cho bài tập năm 2018 doanh nghiệp có 3 ngành nghề: sản xuất phần mềm, x (ko nhớ), chứng khoán. Đã cho Sản xuất phần mềm lãi 3,5 tỷ, x: lãi 2,5 tỷ, chứng khoán lỗ 1,5 tỷ. Năm 2017 lỗ không xác định ngành nghề: 1 tỷ
Trình bày cách chuyển lỗ và bù trừ lỗ. Xác định thuế TNDN biết sản phần phần mềm đang được ưu đãi thuế suất 10%
Phần này, anh Phong có 1 buổi nói rất kĩ. Em thậm chí đã chép toàn bộ ví dụ của văn bản về để nghiên cứu và làm nên khi đọc đề thấy rất okie. Vậy mà lúc làm bài áp dụng em lại áp dụng ngược, bù trừ lỗ vào ngành nghề không ưu đãi nên thực sự rất tiếc cho trường hợp này.
Câu 3: TNCN
Như các bài TNCN điển hình, là người Việt Nam có hợp đồng dài hạn tại công ty X
Có lương chưa bao gồm bảo hiểm, BHBB
Phụ cấp điện thoại
Tiền làm thêm giờ 150%, tiền thưởng cuối năm, tiền BHBB.
Ngoài ra, người lao động còn được công ty đóng bảo hiểm sức khỏe 6tr/năm. Tiền thu âm hay bán đĩa nhạc đã được khấu trừ ở cty A, tiền đi hát đã được khấu trừ ở công ty B.
Có con gái 18 tuổi thi đại học đang chờ kết quả, ông bố 74 tuổi không có thu nhập, bà cô ở cùng nhà có lương hưu (ko nhớ chính xác bao nhiêu, chỉ nhớ trên 1 triệu).
Được ông ngoại thừa kế: sổ tiết kiệm 500 tr, và một mảnh đất ? mét vuông, giá do UBND công bố: ?
Hỏi: thu nhập tính thuế, thu nhập không tính thuế (miễn thuế), TNCN phải nộp, còn phải nộp?
--> Em nghĩ mình sai mỗi bảo hiểm sức khỏe chả biết có phải không. Vì cho nó vào thu nhập chịu thuế. Tiền thu âm bán đĩa em tách riêng vì nó là thu nhập bản quyền chịu thuế 5% của phần vượt 10 tr. Tiền đi hát: cho vào phần tiền lương tiền công sau khi đã tình số tiền trước khấu trừ 10%. Giảm trừ gia cảnh: cho 2 người, vì ko tính của bà cô. Còn thừa kế thì không tính
Câu 4: Thuế GTGT (Bài dài, không khó nhưng có vài chi tiết bẫy). Cơ bản có các nghiệp vụ sau: Cty X là công ty thương mại. Quý II/2019 có số liệu sau:
– Mua nhựa PPE có thuế nhập khẩu và thuế bảo vệ môi trường, Cho giá tính thuế nhập khẩu, cho tỉ lệ tính thuế bảo vệ môi trường
– Mua bìa carton giá chưa thuế
– Làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng cho công ty phân bón. Cho luôn giá trị hoa hồng được hưởng
– Bán thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật
– Bán thùng carton
– Bán sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp cho doanh nghiệp và hợp tác xã
– Ngoài ra có 2 nghiệp vụ mua vào để phân bổ
Sai sót:
– Kê thiếu hóa đơn đầu ra quý 4/2018
– Kê sai hóa đơn đầu vào quý 3/2018 làm giảm thuế được khấu trừ: 5 tr
Cho tờ khai của quý 3, quý 4/2018 trong đó: quý 3 là số thuế cuối kỳ được khấu trừ, quý 4: số thuế ? (đoạn này em không nhớ rõ nhưng sau khi điều chỉnh vẫn còn số thuế phải nộp).
Yêu cầu xác định số thuế GTGT phải nộp, kê khai thuế GTGT quý 2/2019. Làm tờ khai bổ sung điều chỉnh quý 3,4/2018 (nếu có). Tính tiền thuế chậm nộp. Cho dữ kiện công ty nộp tờ khai quý 4: 30/1/2019, và nộp thuế 31/01/2019. Cho các tháng có bao nhiêu ngày cụ thể để tính.
--> Bài này là cả sự đáng tiếc to lớn, như anh Phong vẫn nói: Sai kiểu em là khi thi về không biết mình sai ở đâu. Vì xác định đúng mọi thứ nhưng kết quả ra sai. Trong quá trình tính toán chả biết bị vấp ở đâu. Nếu làm đúng khả năng đỗ là cao. Nhưng như này là tạch.
Lời cuối: Em đã căn thời gian như sau: 30 phút trắc nghiệm, 30 phút TNCN, 30 phút TNDN, 60 phút GTGT, 30 phút soát lại nhưng em đã không tuân thủ 30 phút soát lại vì cứ cố làm bài GTGT cho xong. Lên xong tờ khai GTGT (đã làm sai). Nếu ngồi soát lại sẽ không bị lỗi ngớ ngẩn bài TNDN và biết đâu tìm được phép tính sai của bài GTGT. Chắc em không thi nữa. Kiến thức thì vẫn ở lại phục vụ tiếp công việc nhưng kinh nghiệm hơi bị rút mãi chả được.
Chúc các anh chị em có kết quá tốt. Nếu trượt thì cố gắng những lần sau.
Viết vài dòng coi như lời tri ân gửi anh Phong vì đúng là phụ công thầy.
Nói thật, em không có thời gian để ôn luyện nhiều phần vì con nhỏ, phần vì không được ủng hộ nhưng cái chính vẫn là lỗi ở bản thân: kỹ năng làm bài kém do không trực tiếp làm bài tập nhiều mà chỉ cố học lý thuyết. Em gái nào chưa chồng con cố gắng mà học nhé