Trắc nghiệm Tin 7- Công cụ hỗ trợ tính toán (có đáp án)

Trong phần mềm bảng tính, hàm là công thức (hoặc kết hợp nhiều công thức) được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. Phần mềm bảng tính có rất nhiều hàm có sẵn hỗ trợ tính toán, ví dụ hàm tính tổng, hàm đếm, hàm tính giá trị trung bình,.

Công cụ hỗ trợ tính toán
Công cụ hỗ trợ tính toán

Câu 1: Cú pháp đúng khi nhập hàm là?

A. =<Tên hàm><các tham số>

B. =<Các tham số><tên hàm>

C. =<Tên hàm>(<các tham số>)

D. =<Các tham số>(<tên hàm >)

Câu 2: Các tham số của hàm có thể là?

A. Số

B. Địa chỉ ô

C. Địa chỉ vùng dữ liệu

D. Cả A, B và C

Câu 3: Hàm SUM dùng để:

A. Tính tổng.

B. Tính trung bình.

C. Tính giá trị nhỏ nhất.

D. Tính giá trị lớn nhất.

Câu 3: Ô E11 có công thức =SUM(C3,C5) thì hiển thị kết quả là:

A. 29. 

B. 22.

C. 21. 

D. 28.

Câu 4: Hàm tìm giá trị lớn nhất có tên là?

A. SUM

B. AVERAGE

C. MAX

D. MIN

Câu 5: Công thức =AVERAGE(C5:C6) cho kết quả là:

A. 10. 

B.8.

C.9. 

D7.

Câu 6: Hàm COUNT dùng để:

A. Tính tổng.

B. Tính trung bình.

C. Đếm số các giá trị là số.

D. Tính giá trị lớn nhất.

Câu 7: Công thức =SUM(C4,C6,C8) cho kết quả là:

A. 37.

B. 38.

C. 39. 

D. 40.

Câu 8: Cách nhập hàm nào sau đây là đúng?

A. AVERAGE(A1,B1)

B. =(AVERAGE(A1,B1,-2)

C. =AVERAGE(A1,B1,-2))

D. =AVERAGE(A1,B1,-2)

Câu 9: Nếu khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27 và 2 thì =MAX(A1:A5,5) cho kết quả là bao nhiêu?

A. 6

B. 10

C. 27

D. 60

Câu 10: Một ô tính được nhập nội dung =SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6). Vậy kết quả là bao nhiêu sau khi em nhấn Enter?

A. 11

B. 12

C. 13

D. Kết quả khác

Câu 11: Cho dữ liệu các ô tính như sau: A1=20, B2=18, C9=15. Tại ô D2 có công thức =MIN(A1,B2,C9), thì ô D2 sẽ có giá trị là bao nhiêu?

A. 53

B. 20

C. 15

D. 3

Câu 12: Để tính tổng số sản phẩm làm được trong bảy ngày, em dùng hàm nào sau đây?

A. AVERAGE. 

B. COUNT.

C. SUM. 

D.ADD.

Câu 13: Để tính tổng các ô từ C3 đến C7, phương án nào sau đây là đúng?

A. =SUM(C3-C7). 

B. =SUM(C3:C7).

C. =SUM(C3…C7). 

D. =TONG(C83:7).

Câu 14: Nếu khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2 kết quả phép tính nào sau đây đúng?

A. =MAX(A1,A5,15) cho kết quả là 15

B. =MAX(A1:A5,15) cho kết quả là 27

C. =MAX(A1:A5) cho kết quả là 27

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: Để đếm số các giá trị số có trong vùng A2:A5 thì em sử dụng hàm nào?

A. =AVERAGE(A2:A5)

B. =SUM(A2:A5)

C. =MIN(A2:A5)

D. =COUNT(A2:A5)

 

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: