Bài tập về số tự nhiên lớp 6 (word) cơ bản và nâng cao

Đây là bài viết số [part not set] trong 31 bài viết của loạt series Toán 6

Bài tập về số tự nhiên lớp 6 cơ bản và nâng cao. Trong chương trình lớp 6, học sinh được học về tập hợp về số tự nhiên và các phép toán với số tự nhiên. Các phép toán tương tự như chương trình tiểu học. Tuy nhiên ở lớp 6, các bài tập sẽ đa dạng hơn, đòi hỏi tư duy cao hơn. 

Bài tập về số tự nhiên lớp 6 (word) cơ bản và nâng cao
Bài tập về số tự nhiên lớp 6 (word) cơ bản và nâng cao

Phiếu bài tập về số tự nhiên lớp 6

Chuyên đề 1. Tập hợp các số tự nhiên lớp 6

Dạng 1. Viết tập hợp, tập hợp con và sử dụng các kí hiệu ∈, ∉, ⊂.
Dạng 2: Tính số phần tử của một tập hợp.
Dạng 3. Đếm số chữ số.
Dạng 4. Các bài toán về cấu tạo số.

Chuyên đề 2. Phép toán trong tập hợp các số tự nhiên.

Dạng 1. Thực hiện phép tính.

Để thực hiện phép tính bằng cách hợp lí nhất (tính nhanh), ta cần đưa về tổng, hiệu, tích, thương của số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn … và áp dụng các tính chất:
+ Tính chất kết hợp của phép cộng.
+ Tính chất kết hợp của phép nhân.
+ Chia một tổng cho một số.

Dạng 2. So sánh.

Dạng 3. Tìm số chưa biết (tìm x)

Xác định vai trò của số đã biết và số chưa biết trong phép tính, sau đó áp dụng:
+ Phép cộng: Số hạng chưa biết = Tổng – Số hạng đã biết.
+ Phép trừ: Số trừ = Số bị trừ – Hiệu; Số bị trừ = Hiệu + Số trừ.
+ Phép nhân: Thừa số chưa biết = Tích : Thừa số đã biết.
+ Phép chia hết: Số chia = Số bị chia : Thương; Số bị chia = Số chia . Thương.

Dạng 4: Tổng của dãy số tự nhiên (tìm số số hạng, tính tổng, tìm số hạng thứ n…)

Dạng 5: Tính nhanh

Dạng 6: Các bài toán về lập số tự nhiên

Dạng 7: Toán về phép chia có dư, chia hết

Trong phép chia có dư:
+ Số bị chia = Số chia x Thương + Số dư (0 < Số dư < Số chia).
+ Số chia = (Số bị chia – Số dư) : Thương.
+ Thương = (Số bị chia – Số dư) : Số chia.
+ Số dư = Số bị chia – Số chia x Thương.

Xem thêm Bài tập cộng trừ nhân chia số tự nhiên

Bài viết cùng series:

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: