Tìm giá trị của phân số cho trước – toán 6

Tìm giá trị của phân số cho trước – toán 6

Tại sao phải tìm giá trị của phân số từ số cho trước?

Tìm giá trị của phân số cho trước - toán 6
Tìm giá trị của phân số cho trước – toán 6
Để trả lời cho câu hỏi, chúng ta sẽ cùng đi xét ví dụ sau:
 
Một lớp học có 30 học sinh trong đó: 2/3 số học sinh thích đá cầu. 30% số học sinh thích chơi bóng đá. 1/10 số học sinh thích chơi bóng bàn. 20% số học sinh thích chơi nhảy dây. Hỏi:
 
a. Bao nhiêu học sinh thích chơi đá cầu?
 
b. Bao nhiêu học sinh thích chơi bóng đá?
 
c. Bao nhiêu học sinh thích chơi bóng bàn?
 
d. Bao nhiêu học sinh thích chơi nhảy dây?
 
Cách giải
 
a. Theo đề bài, lớp học có 30 học sinh trong đó 2/3 số học sinh thích chơi đá cầu.
 
Để tính số học sinh thích chơi đá cầu ta cần tìm 2/3 của 30. Đây là tìm giá trị của phân số từ một số cho trước.
 
Số học sinh thích chơi đá cầu là: 30 x 2/3 = 20 học sinh
 
b. Tương tự, ta đi tìm giá trị của 30% của 30 để tìm số học sinh thích bóng đán.
 
Số học sinh thích nhảy dây là: 30 x 30/100 =  9 học sinh
 
c. Tương tự, ta đi tìm giá trị của 1/10 của 30 để tìm số học sinh thích bóng bàn.
 
Số học sinh thích bóng bàn là: 30 x 1/10 = 3 học sinh
 
d. Tương tự, ta đi tìm giá trị của 20% của 30 để tìm số học sinh thích nhảy dây.
 
Số học sinh thích nhảy dây là: 30 x 20/100 = 6 học sinh

Công thức tổng quát

Muốn tìm giá trị của phân số m/n của số b cho trước, ta có CT: b x m/n ( m, n là số tự nhiên, n khác 0)
 

Bài tập vận dụng về tìm giá trị phân số

Bài 1:  Tính giá trị phân số từ một số cho trước:
 
a. 1/2 của 24
 
b. 2/3 của 60
 
c. 3/5 của 25
 
d. 4/3 của 12
 
e. 1/8 của 88
 
g. 2/7 của 28
 
Lời giải
 
a. 1/2 của 24 là 1/2 x 24 = 12
 
b. 2/3 của 60 là 2/3 x 60 = 40
 
c. 3/5 của 25 là 3/5 x 25 = 15
 
d. 4/3 của 12 là 4/3 x 12 = 16
 
e. 1/8 của 88 là 1/8 x 88 = 11
 
g. 2/7 của 28 là 2/7 x 28 = 8
 
Bài 2: So sánh các giá trị sau:
 
a. 25% của 50 và 15% của 60.
 
b. 10% của 30 và 40% của 80.
 
c. 12% của 48 và 18% của 56.
 
d. 34% của 87 và 45% của 108.
 
Lời giải:
 
a. 25% của 50 là 50 x 25/100 = 12.5
 
15% của 60 là 60 x 15/100 = 9
 
12.5 > 9 => 25% của 50 > 15% của 60.b. 10% của 30 là 30 x 10/100 = 3
 
40% của 80 là 80 x 40/100 = 32
 
3 < 32 => 10% của 30 < 40% của 80.
 
c. 12% của 48 là 48 x 12 / 100 = 5.76
 
18% của 56 là 56 x 12/100 = 6.72
 
5.76 < 6.72 => 12% của 48 < 18% của 56.
 
d. 34% của 87 là 87 x 34/100 = 29.58
 
45% của 108 là 108 x 45/100 = 48.6
 
29.58 < 48.6 nên 34% của 87 < 45% của 108.
 
Bài Toán đố
Bài 1: Bạn Tài có 50 viên bi. Bạn Tài cho bạn Tôm 1/5 số bi. Hỏi:
 
a. Bạn Tài cho bạn Tôm bao nhiêu viên bi?
 
b. Bạn Tài còn lại bao nhiêu viên bi?
 
 
 
Lời giải
 
a. Bạn Tài cho bạn Tôm: 50 x 1/5 = 10 viên bi
 
b. Bạn Tài còn lại 50 -10 = 40 viên bi
 
Bài 2: Đoạn đường từ Hà Nội đến Hải Dương là 60 km. Một xe máy xuất phát từ Hà Nội đi được 3/4 quãng đường. Hỏi xe máy còn cách Hải Dương bao nhiêu km?
 
Lời giải:
 
Quãng đường xe máy đi được là 60 x 3/4 = 45km
 
Xe máy còn cách Hải Dương: 60 – 45 = 15 km
 
Bài 3: Vào ngày lễ 2/9, bác chủ cửa hàng bán cá đã giảm giá các sản phẩm 10% như bảng sau. Theo bạn, bác đã tính đúng tất cả sản phẩm chưa?
 
Giá sản phẩm sau khi giảm 10%
 
Lời giải:
 
10% của sản phẩm A là 35000 x 10% = 3500đ => Giá sản phẩm A sau khi giảm là 35000 – 3500 = 31.500đ
 
10% của sản phẩm B là 120000 x 10% = 12000đ => Giá sản phẩm B sau khi giảm là 120000 – 12000 =108000đ
 
10% của sản phẩm C là 67000 x 10% = 6700đ => Giá sản phẩm C sau khi giảm là 67000 – 6700 = 60300đ
 
10% của sản phẩm D là 450000 x 10% = 45000đ => Giá sản phẩm D sau khi giảm là 450000 – 45000= 405000đ
 
10% của sản phẩm E là 240000 x 10% = 24000đ => Giá sản phẩm E sau khi giảm là 240000 – 24000 = 216000đ
 
Như vậy, bác chủ cửa hàng tính nhầm giá của 2 sản phẩm A và D.

Phiếu bài tập

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: