Lý thuyết – Bài tập tia phân giác của góc lớp 6

Đây là bài viết số [part not set] trong 31 bài viết của loạt series Toán 6

Lý thuyết – Bài tập tia phân giác của góc lớp 6

Lý thuyết – Tia phân giác của góc là gì?

 

 

 

Bài tập Tia phân giác của góc Toán lớp 6

 
I. Câu hỏi trắc nghiệm
 
Câu 1: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
 
A. Nếu tia Ot là tia phân giác của ∠xOy thì tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy
 
B. Nếu tia Ot là tia phân giác của ∠xOy thì ∠xOt = ∠yOt = ∠xOy/2
 
C. Nếu ∠xOt = ∠yOt thì tia Ot là tia phân giác của ∠xOy
 
D. Nếu ∠xOt = ∠yOt và tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy thì tia Ot là tia phân giác của ∠xOy
 
Lời giải
 
Nếu ∠xOt = ∠yOt và tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy thì tia Ot là tia phân giác của ∠xOy nên C sai, D đúng
 
Chọn đáp án C.
 
Câu 2: Cho Ot là phân giác của ∠xOy. Biết ∠xOy = 100°, số đo của ∠xOt là:
 
A. 40°
 
B. 60°
 
C. 50°
 
D. 200°
 
Lời giải
 
Vì Ot là phân giác của ∠xOy thì
 
Tia phân giác của góc
 
Chọn đáp án C.
 
Câu 3: Cho ∠xOy là góc vuông có tia On là phân giác, số đo của ∠xOn là:
 
A. 40°
 
B. 90°
 
C. 45°
 
D. 85°
 
Lời giải
 
Vì On là tia phân giác của ∠xOy nên
 
Tia phân giác của góc
 
Chọn đáp án C.
 
Câu 4: Cho tia On là tia phân giác của ∠mOt. Biết ∠mOn = 70°, số đo của ∠mOt là:
 
A. 140°
 
B. 120°
 
C. 35°
 
D. 60°
 
Lời giải
 
Vì tia On là tia phân giác của ∠mOt nên
 
Tia phân giác của góc
 
Chọn đáp án A.
 
Câu 5: Cho ∠AOB = 90° và tia OB là tia phân giác của góc AOC . Khi đó góc AOC là:
 
A. Góc vuông
 
B. Góc nhọn
 
C. Góc tù
 
D. Góc bẹt
 
 
Chọn đáp án D.
 
 
II. Bài tập tự luận
 
Câu 1: Cho đường thẳng xx’ và một điểm O nằm trên đường thẳng ấy. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng xx’, lấy hai điểm A, B sao cho ∠x’OA = 150° và ∠BOx = 30°. Chứng tỏ Ox là tia phân giác của góc ∠AOB ?
 
Lời giải
 
Tia phân giác của góc
 
Ta có: ∠x’OA và ∠xOA là hai góc kề bù, ta tính được: ∠xOA = 30°
 
Tia Ox nằm giữa hai tia OA, OB và ∠xOA = ∠xOB
 
Suy ra Ox là tia phân giác của góc ∠AOB
 
Câu 2: Vẽ 2 góc kề bù ∠xOy và ∠x’Oy, biết xOy = 130°, Gọi Ot là tia phân giác của ∠xOy. Hãy tính:
 
a) ∠yOt = ?; ∠x’Ot = ?
 
b) Vẽ tia phân giác On của ∠x’Oy. Tính góc ∠nOt = ?
 
Lời giải
 
Tia phân giác của góc
 
a) Vì tia Ot là tia phân giác của ∠xOy
 
Tia phân giác của góc
Phiếu bài tập tia phân giác của góc lớp 6
Phiếu bài tập tia phân giác của góc lớp 6

Phiếu bài tập tia phân giác của góc lớp 6.

Bài viết cùng series:

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: