Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng chuyên viên năm 2021

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng chuyên viên năm 2021, chi tiết như sau:

 

1.  Số lượng, vị trí việc làm, chức danh cần tuyển dụng cần tuyển; yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo

 

 

Tên đơn vị

Số lượng chỉ tiêu Vị trí việc làm, chức danh cần tuyển dụng  

Mã số

Yêu cầu về trình độ

chuyên môn, ngành nghề đào tạo

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang  

 

01

 

Chuyên viên pháp lý

 

 

01.003

 

Đại học trở lên, ngành luật

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; ưu tiên trong tuyển dụng

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển vào làm viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 22 tháng 11 năm 2019).

Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

3.  Phương thức tuyển dụng; hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển

Phương thức tuyển dụng, hình thức và nội dung thi tuyển, xét tuyển được thực hiện theo mục 3 Khoản II Điều 1 Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020.

4.  Thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển

Thời gian thi tuyển, xét tuyển: Hoàn thành trong Quý III/2021.

Địa điểm thi tuyển, xét tuyển: Tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

5.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển đầy đủ các thành phần sau:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển hoặc người nhận

6.  Thời gian, địa điểm, phương thức nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận nhận hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 14/5/2021, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Tại Sở Tư pháp, số 501, đường 17/8, Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Lý Thị Hương Giang, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, số điện thoại: 0207.3822.159; di động: 0987.735.278.

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển

Thí sinh dự tuyển nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang hoặc gửi theo đường bưu chính đến Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

7.  Phí tuyển dụng

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: